Samfunnsregnskap

Samfunnsregnskapet viser at verdiskapningen utgjorde 684 mill kr i konsernet Bodø Energi i 2020 og fordeles til lokalsamfunnene i Nord Norge som følger (i 1000 kr) :
 

 

Samfunnsregnskap Bodø Energi 2020

 

 

 

Samfunnsengasjement

Konsernet er meget opptatt av, og bevisst på, sitt samfunnsansvar. Dette kommer til uttrykk på flere måter, både gjennom utvikling av og deltakelse i spesielle prosjekter, sponsing av lag og foreninger samt støtte til samfunnsnyttige formål. Målet med samfunnsengasjementet er å skape attraktive nærmiljø for våre kunder, for å rekruttere og beholde arbeidskraft og generelt utvikle et godt samfunn å bo i.

 

Strømforsyning og fjernvare er kritisk infrastruktur for samfunnet. Konsernet Bodø Energi tar hensyn til hvordan aktiviteter påvirker mennesker, miljø og samfunn. Samfunnsansvaret skal gjenspeiles i alle ledd av virksomheten. Det innebærer blant annet å ha en høy standard i gjennomføring av våre oppgaver og troverdighet i samarbeid med kunder, leverandører, myndigheter og samfunnet virksomheten er en del av. Bodø Energi er en viktig næringslivsaktør i nettselskapet Arva sitt konsesjonsområde, og vi ønsker å drive vår virksomhet på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte.


Konsernet har utviklet Kvalitets- og HMS-området for å ivareta både ansattes sikkerhet og hensynet til det ytre miljø.